Binnen de jezuïetentraditie is er een concept, “cura personalis”, wat betekent zorgen voor de hele persoon. Wanneer dit principe wordt toegepast op het onderwijs, wil het de persoonlijke ontwikkeling van de hele persoon bevorderen, mentaal, maar ook fysiek, ethisch en, ja, spiritueel.

Ik vind dit idee van het opleiden van de hele persoon inspirerend. Naar mijn mening moet een universitaire opleiding niet alleen de cognitieve, analytische en probleemoplossende vaardigheden van studenten cultiveren of hun inhoudelijke kennis uitbreiden of alleen de culturele geletterdheid bijbrengen die we associëren met een rijke liberale kunsteducatie. Het moet hun ontwikkeling in elke dimensie koesteren: emotioneel, ethisch, fysiek en sociaal.

Zou het doel van een niet-gegradueerde opleiding niet verder moeten gaan dan het produceren van ontluikende zakenmensen of chemici of ingenieurs of literaire critici of het produceren van carrièreklare afgestudeerden? Kijk naar een institutionele missieverklaring of reeks afstudeervereisten en je zult zien dat instellingen willen helpen een gevoel van doel en richting bij te brengen, ethisch en intercultureel bewustzijn bij te brengen, emotionele intelligentie in te prenten en het vermogen tot zelfreflectie te implanteren dat we associëren met een volwassen volwassene.

Toch streven maar weinig seculiere instellingen ernaar om die doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken.

Ik ken de bezwaren tegen zo’n visie heel goed. De wortels zijn tenslotte religieus, en in een liberale samenleving, is er niet iets opdringerigs en neerbuigends in de voorstelling dat hogescholen studenten zouden moeten helpen volwassen te worden? Dan is er een meer praktische zorg. Als hogescholen het moeilijk vinden om afgestudeerden voort te brengen die gracieus kunnen schrijven of cijfers nauwkeurig kunnen kraken of vloeiend een vreemde taal kunnen spreken, hoe kunnen ze dan realistisch denken dat ze de goed afgeronde ontwikkeling van studenten kunnen bevorderen?

Hogescholen hebben hun verantwoordelijkheden al geleidelijk opgedreven tot buiten het louter academische, tegen hoge kosten en met onzekere resultaten. Moeten we niet erkennen dat sommige taken, hoe waardevol in abstracto ook, de capaciteiten van de campus te boven gaan?

Hoe dan ook, promoten studentenlevensbureaus de ontwikkelingsbehoeften van studenten niet al op gepaste vrijwillige manieren: door uitgebreide toegang tot psychologische begeleiding en toegang tot een schat aan intramurale sporten en andere fysieke activiteiten, zoals yogalessen en sponsoring van een groot aantal clubs en andere campusorganisaties en sociale activiteiten die studenten veel kansen geven om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen?

Ja. Maar niets van dit alles is voldoende, niet wanneer eenzaamheid op de campus hoogtij viert, angst- en stressniveaus extreem hoog zijn en veel interpersoonlijke interacties, in slaapzalen maar ook in klaslokalen, beladen zijn.

Veel controversiële kwesties op onze campussen komen voort uit het niet bevorderen van de holistische ontwikkeling van studenten:

 • Studenten die geen richtingsgevoel hebben.
 • Studenten die niet in staat zijn om effectief met anderen te communiceren, of dit nu intieme partners, vrienden of klasgenoten zijn.
 • Studenten die anderen onnadenkend of onattent of beledigend behandelen.
 • Studenten die moeite hebben met het beheren van hun tijd of emoties.
 • Studenten kunnen niet effectief omgaan met teleurstelling, frustratie, falen of verlies.
 • Studenten die gesocialiseerd zijn, verwachten dat volwassenen hun problemen oplossen.

Je zou heel goed kunnen tegenwerpen: zelfs als het een goed idee is om de hele student op te leiden, hoe kunnen campussen dit doen op een manier die diversiteit en individualiteit respecteert? Terwijl een jezuïetenuniversiteit (of Yeshiva University of Brigham Young of Pepperdine of een andere religieus gelieerde instelling) bepaalde morele voorschriften onbeschaamd kan bevorderen, kan een seculiere instelling dat zeker niet – en mag dat ook niet.

Mijn antwoord is dat we nieuwe soorten kredietklassen en leermogelijkheden moeten invoeren die holistische groei bevorderen. Deze cursussen kunnen worden gegeven door stafprofessionals, van wie velen een einddiploma hebben en speciale expertise en praktische ervaring hebben op gebieden buiten de knowhow van faculteitsleden. Deze cursussen die ik voor ogen zou hebben, zouden zich richten op:

 • Zelfbewustzijn opbouwen: leerlingen helpen hun gedachten, emoties en gedrag en hun impact op anderen te herkennen en te identificeren.
 • Zelfinzicht vergroten: individuele studenten aanmoedigen om na te denken over hun identiteit, persoonlijkheid, prioriteiten en ambities.
 • Bijdragen aan verduidelijking van waarden: leerlingen helpen hun persoonlijke waardesysteem op te bouwen en te begrijpen en hoe deze toezeggingen in praktijksituaties kunnen worden toegepast.

Zeker, er zijn bestaande lessen filosofie en psychologie die dit voor een deel doen. Maar ik denk dat we for-credit cursussen nodig hebben die iets anders doen: die rechtstreeks te maken hebben met de persoonlijke, academische en loopbaanontwikkeling van studenten en deze kwesties in een wetenschappelijke context plaatsen.

1. Persoonlijke ontwikkeling

Een cursus over persoonlijke ontwikkeling zou vijf dimensies van persoonlijke groei kunnen behandelen:

 • Het persoonlijke: hoe individuen zichzelf definiëren; hoe verschillende mensen worstelen met identiteitsproblemen; en hoe iemands interesses, talenten, doelen en waarden te identificeren en te beoordelen.
 • Het intrapersoonlijke: zelfbewustzijn bereiken, omgaan met stress en tegenspoed, emoties beheren en veerkracht ontwikkelen.
 • Het interpersoonlijke: een onderzoek naar veelvoorkomende relatieproblemen, uitdagingen bij het bereiken van intimiteit, soorten vriendschap en interpersoonlijke dynamiek, en machtskwesties in relaties, waaronder pesten, intimidatie en groepsdruk.
 • Het sociale: inzicht in de factoren die bijdragen aan gevoelens van vervreemding en sociaal isolement. Ook het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, waaronder het vermogen om relaties op te bouwen, anderen te motiveren, conflicten op te lossen, situationeel bewustzijn te bereiken, doelen te stellen en uit te voeren, beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te delegeren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • Levensproblemen: uitdagingen doorstaan, afleiding overwinnen, het evenwicht tussen school en leven behouden en omgaan met gezins- en relatieproblemen en gezondheidsproblemen.

2. Academische ontwikkeling

Een beetje vergelijkbaar met bestaande College 101-cursussen, zou deze klas studenten helpen met academische planning en hen helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van studie, aantekeningen, tijdbeheer, lezen, schrijven en testen die essentieel zijn voor academisch succes. Een dergelijke cursus zou studenten ook laten zien hoe ze effectief gebruik kunnen maken van leerondersteunende diensten op de campus.

3. Loopbaanontwikkeling

Een loopbaanontwikkelingscursus zou studenten helpen loopbaanopties en kansen te identificeren; essentiële technische, digitale en zachte vaardigheden verwerven; actief op zoek gaan naar relevante ervaring; en maak een overzicht van aangetoonde competenties.

4. Vrijwilligerswerk

Zo’n cursus geeft studenten de mogelijkheid om academische kennis en vaardigheden toe te passen om in de behoeften van de gemeenschap te voorzien en om na te denken over de ervaring. Service learning verbetert de burgerzin en het gevoel van zelfeffectiviteit en sociale verantwoordelijkheid van studenten. Maar in tegenstelling tot vrijwilligerswerk heeft service learning een academische dimensie die onderzoek, training en feedback en evaluatie omvat.

Ik vrees dat onze hogescholen en universiteiten een veel te scherpe scheidslijn hebben getrokken tussen de academische en de persoonlijke en tussen cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling. Als we zulke onderscheidingen maken, vergeten we dat studeren evenzeer een ervaring van volwassen worden is als een leerzame ervaring, zowel over de overgang naar volwassenheid als over loopbaanvoorbereiding, evenzeer over persoonlijke groei en rijping als over pre- professionele training.

Persoonlijke ontwikkeling staat te centraal in een hbo-opleiding om genegeerd te worden.

Dat betekent niet dat hogescholen en universiteiten studenten de les moeten lezen over persoonlijke moraliteit of zich opnieuw moeten wijden aan karaktervorming. Maar het suggereert wel dat campussen persoonlijke, academische en loopbaanontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid veel meer in hun curriculum zouden moeten integreren.

Het is naar mijn mening niet genoeg om studenten een trainingsvideo te laten bekijken over seksueel misbruik of drugsmisbruik of ontgroening of racisme, seksisme en andere vormen van vooringenomenheid en te zeggen dat we aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan. Het is evenmin voldoende om loopbaanvoorbereiding over te laten aan een loopbaancentrum aan de rand van de campus of leerondersteunende diensten te noemen bij de eerstejaarsoriëntatie en ervan uit te gaan dat studenten die diensten zullen gebruiken wanneer dat nodig is.

We moeten persoonlijke en professionele ontwikkeling integreren in het formele curriculum en cursussen aanbieden waarin studenten kwesties bespreken die te maken hebben met identiteit, gender- en raciale dynamiek en intimiteit.

Laten we het Duitse idee omarmen Bildungeen onderwijsfilosofie die morele, sociale en emotionele rijping beschouwt als onlosmakelijk verbonden met intellectuele groei. Bildung was een intrinsiek onderdeel van het Humboldtiaanse ideaal dat het moderne Amerikaanse hoger onderwijs inspireerde terwijl het zich in de loop van de 19e eeuw ontwikkelde, naast die andere Humboldtiaanse verplichtingen voor academische vrijheid en voor de universiteit als een instelling die zich toelegt op onderzoek en wetenschap.

De uitdrukking “de hele persoon opleiden” klinkt ongetwijfeld archaïsch en achterhaald in de hedendaagse alles-mag-maatschappij en neoliberale universiteiten. Maar wat is het doel van een hogeschool of universiteit als het niet is om studenten te helpen zowel persoonlijk als intellectueel te groeien en volwassen, verantwoordelijke en onafhankelijk ingestelde volwassenen te worden?

Steven Mintz is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Texas in Austin.

By rhfhn