Tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng

QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

(Áp dụng ao nuôi 3.000 m3 - mật độ thả trung bình 70 -90 con/m2)