Luật thủy sản ( chương II: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản)

Luật thủy sản ( chương II: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản)

Luật này quy định về hoạt động thuỷ sản

Chương II: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Gồm 4 điều, từ Điều 7 đến Điều 10)

+ Kế thừa Pháp lệnh, Luật Thủy sản đã tiếp tục quy định bảo vệ môi trường sống, bảo tồn và bảo vệ các loài thuỷ sản, quy định những biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản (Điều 7, Điều 8).

+ Điểm mới ở Chương này là quy định việc quản lý đối với khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển và hoạt động nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Điều 9).

+ Đặc biệt, Luật quy định về nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nguồn tài chính này bao gồm ngân sách Nhà nước cấp và Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được hình thành từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản hoặc hoạt động trong các ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản, từ sự tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính này, đối tượng, mức đóng góp và trường hợp được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản (Điều 10).