Luật thủy sản ( chương IV: Nuôi trồng thủy sản)

Luật thủy sản ( chương IV: Nuôi trồng thủy sản)

Luật này quy định về hoạt động thuỷ sản

Chương IV: Nuôi trồng thuỷ sản (Gồm 14 điều, từ Điều 23 đến Điều 36)

Đây là Chương hoàn toàn mới so với Pháp lệnh. Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu. Theo tinh thần của Luật, quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản là một bộ phận của quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thuỷ sản.

+ Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản chi tiết của địa phương phải phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi cả nước (Điều 23).

+ Vấn đề môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản cũng đòi hỏi cao và quy định nghiêm ngặt. Luật quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản (Điều 24);

+ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản (Điều 25, Điều 26).

+ Đặc biệt, đất có mặt nước nội địa (ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch) đã có vị thế bình đẳng như các loại đất khác để nuôi trồng thuỷ sản. Luật quy định việc sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản không những phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai, mà còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 27).