Luật lệ - Chính sách

Luật lệ - Chính sách

Luật lệ - Chính sách

Luật thủy sản ( Chương I: Những quy định chung ) Luật thủy sản ( Chương I: Những quy định chung ) Luật Thuỷ sản có 10 chương, 62 điều. Trong đó có 4 chương mới so với Pháp lệnh hiện hành: Khai thác thuỷ sản; Nuôi trồng thuỷ sản; Tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thuỷ sản; Chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản.
Luật thủy sản ( chương IV: Nuôi trồng thủy sản) Luật thủy sản ( chương IV: Nuôi trồng thủy sản) Luật này quy định về hoạt động thuỷ sản