Luật thủy sản ( Chương I: Những quy định chung )

Luật thủy sản ( Chương I: Những quy định chung )

Luật Thuỷ sản có 10 chương, 62 điều. Trong đó có 4 chương mới so với Pháp lệnh hiện hành: Khai thác thuỷ sản; Nuôi trồng thuỷ sản; Tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thuỷ sản; Chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản.

Chương I: Những quy định chung (Gồm 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6)

Khác với Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, Luật Thuỷ sản đã quy định đầy đủ hơn, cụ thể hơn về phạm vi điều chỉnh, bao gồm hoạt động khai thác, nuôi trồng, vận chuyển thuỷ sản; bảo quản, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản; dịch vụ trong hoạt động thuỷ sản; điều tra, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Đối tượng, phạm vi áp dụng của Luật là hoạt động của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 1); xác định nguồn lợi thủy sản là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, tổ chức, cá nhân có quyền khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật (Điều 3); hoạt động thủy sản phải tuân theo 3 nguyên tắc (Điều 4):

+ Một là, bảo đảm hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, tính đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên và phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Thủy sản trong phạm vi cả nước và của từng địa phương;

+ Hai là, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ tác hại của thiên tai và dịch bệnh thủy sản, bảo đảm an toàn cho người, công trình và thiết bị trong hoạt động thủy sản;

+ Ba là, phải kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên sông, biển.

Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, Chính phủ xác định ranh giới vùng biển ven bờ trên cơ sở căn cứ vào độ sâu, khoảng cách từ bờ và đặc điểm khác ở vùng biển ven bờ để phân cấp cho địa phương có bờ biển tổ chức quản lý vùng biển ven bờ gắn với phát 5 triển sản xuất, kinh doanh (Điều 5); các hành vi bị cấm trong hoạt động thủy sản được quy định tại Điều 6.